HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COUPON

  •  
  • 1) Phiếu thưởng tỷ lệ cố định:
  • - “Phiếu thưởng 10%”– giảm mọi mặt hàng với tỷ lệ 10% giá gốc đối với thành viên cấp đô GOOD.
  • - “Phiếu thưởng 20%”- giảm mọi mặt hàng với tỷ lệ 20% giá gốc đối với thành viên cấp độ VIP.
  • - “Phiếu thưởng 30% - giảm mọi mặt hàng với tỷ lệ 30% giá gốc đối với thành viên cấp độ VVIP.
  •  Lưu ý: Phiếu thưởng trên không áp dụng trong các chương trình khuyến mãi, giảm giá hay các sự kiện đặc biệt khác.