Bảo mật thông tin cá nhân

 • ① MANYO Việt Nam cần cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán. Những thông tin sau đây là cần thiết, còn lại sẽ được xem là thông tin bảo mật:
  1. 1. Họ và tên.
  2. 2. Địa chị.
  3. 3. Số điện thoại.
  4. 4. ID(trường hợp là thành viên).
  5. 5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).
  6. 6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).
 • ② Khi MANYOViệt Nam thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).
 • ③ MANYO Việt Nam không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.
  MANYO Việt Nam có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:
  1. 1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.
  2. 2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.
  3. 3. Cần thanh toán tiền cho các giao dịch hay mua bán hang hoá.
  4. 4. Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắpthông tin.
  5. 5. Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.
 • ④ Trường hợp MANYO Việt Nam nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…)
 • ⑤ Người sử dụng có thể yêu cầu MANYO Việt Nam chỉnh sửa lỗi và cho biết thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, MANYO Việt Nam có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên. Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, MANYO Việt Nam không được sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi khắc phục xong lỗi đó.
 • ⑥ MANYO Việt Nam sẽ hạn định người quản lý chung nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân, tóm lược các thông tin đó đồng thời chịu tất cả trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng do làm mất, mất trộm, để lộ hay làm giả mạo các thông tin cá nhân bao gồm số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…
 • ⑦ MANYO Việt Nam hay người thứ 3 nhận thông tin cá nhân từ MANYO Việt Nam phải hủy ngay các thông tin cá nhân khi đã thực hiện xong mục đích nhằm cung cấp thông tin hay thu thập thông tin